2013-08-04

Jellicoe Road / On the Jellicoe Road REVIEW 2 +

Jellicoe Road
Av Melina Marchetta
Förlag: Xpublishing

Som barn överges Taylor på 7-Eleven av sin mamma. Sex år senare börjar det förflutna komma ikapp henne då ännu en person i Taylors närhet försvinner, och en annan återvänder. Samtidigt pågår gängkriget på Jellicoe internatskola för fullt och ett manuskript visar sig innehålla nyckeln till Taylors förflutna. Vilka var barnen som var med om det fruktansvärda för 22 år sedan? Är deras öden sammanflätade med Taylors? 

Jellicoe road är inte bara en suggestiv spänningsroman som håller läsaren i ett kompromisslöst grepp. Det är också en vacker, skakande och intrikat skildring om två generationers vänskapsband som visar hjärtskärande likheter med varandra. Ett finmaskigt nät som spänner över tid och rum. Berättelsen kan börja.


Fin, så fin. 
Jellicoe Road är en skatt i bokformat. Alla som hinner dö innan dom läst denna bok har inte levt sitt liv fullt ut. Alla som avfärdat boken för den halvtråkiga sammanfattningen som finns på baksidan av boken har avfärdat en stor grå klump. En klump de inte ens orkar borsta av, för om de gjorde det skulle de inse att de höll i guld. 
Första gången jag läste boken, för ca 3 år sedan läste jag den på engelska och förstod typ hälften. Jag sprang ned till mamma som stod i köket och sa "det här är nog en utav de bästa böcker jag läst" Mamma svarade "så säger du om alla böcker du läst Lihini"
Nu när jag kunnat uppleva hela denna saga på ett språk jag begriper helt och fullt kan jag bara säga detsamma som fjorton åriga Lihini sa. Det här är fortfarande en utav de bästa böckerna jag läst. Kärleken jag känner för Jonah, Santangelo, Raffy, TAYLOR, och hela historien i sig. Det som gör denna bok så gastkramande är det faktum att dessa tonåringar i boken lever en verklighet som många ungdomar lever i verkliga livet. Mitt hjärta gjorde ont när vi fick träffa Sam. Hans liv rentav sög. Jag tänker inte gå in mer på det, för då kommer jag att spoila och det vill vi inte. 
Jellicoe Road är en bok om förhållanden. förhållanden till andra, till sig själv, till naturen, till allt. Berättelsen fick mig att uppskatta små detaljer. Jag började någonstans på vägen se saker ur Taylors perspiktiv. Sen ur Jonahs perspektiv. Och sedan ur Raffy. 
Marchetta har vävat ihop två olika, men ändå så lika historier och gett dem ett extraordinärt samband som är så underbart att man bara vill krama om boken och gråta. Vilket jag gjorde. Köp den, Låna den, jag bryr mig inte. Huvusaken är att du läser den. 
Ledsen att jag missade henne när hon var här, men tacksam för denna historia hon delat med mig.
Denna bok är markerad som YA, men det här är en bok för alla. 
5/5 utan tvekan.Jellicoe Road
By Melina Marchetta
Paperback422 pages

Published March 9th 2010 by HarperTeen 


At age eleven, Taylor Markham was abandoned by her mother. At fourteen, she ran away from boarding school, only to be tracked down and brought back by a mysterious stranger. Now seventeen, Taylor's the reluctant leader of her school's underground community, whose annual territory war with the Townies and visiting Cadets has just begun. This year, though, the Cadets are led by Jonah Griggs, and Taylor can't avoid his intense gaze for long. To make matters worse, Hannah, the one adult Taylor trusts, has disappeared. But if Taylor can piece together the clues Hannah left behind, the truth she uncovers might not just settle her past, but also change her future.

Beautiful. So beautiful
Jellicoe Roas is a treasure in book format. Anyone who dies before being able to read this book have not lived their life fully. 
The first time I read the book, about 3 years ago I read it in English and understood the maybe half of it. I ran down to my mother who stood in the kitchen and said "this is probably one of the best books I've read" Mom replied, "you say about all the books you read Lihini"
Now that I've been able to experience this whole story in a language I understand fully, I can only say the same as fourteen year old Lihini said. This is still one of the best books I have read. The love I feel for Jonah, Santangelo, Raffy, TAYLOR, and the whole story in itself. What makes this book so thrilling is the fact that these teenagers in the book are living a reality that many young people live in real life. My heart hurt when we got to meet Sam. His life downright sucked. I'm not going to dwell on it, because then I will start spoiling.

Jellicoe Road is a book about relationships. relationships to others, to oneself, to nature, to everything. The story made ​​me appreciate the little details. I started somewhere on the way to see things from Taylors perspiktiv. Then from Jonah's perspective. And then from Raffy.
Marchetta has vävat up two different, yet so similar stories and given them an extraordinary connection that is so wonderful that you just want to hug the book and weep. Which I did. Buy it, Borrow it, I do not care. The main thing is that you read it.
Sorry I missed her when she was here, but thankful for this story she shared with me.
This book is marked as YA, but this is a book for everyone.

5/5 no doubt

No comments:

Post a Comment